บุคลากร

อ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สถานที่ทำงาน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057

ประวัติการศึกษา
 

No Data

02. 2018